Menschen für Menschen – Belgien

Sinds 1994 biedt Menschen für Menschen – Belgien hulp voor zelfontwikkeling aan de bewoners van het Ethiopische bergland. Tot op heden zamelde de vzw giften in voor een bedrag van meer dan een miljoen euro.

 

Met die gelden werden in Ethiopië:

  • 35 met de hand bediende waterpompen en bronnen geïnstalleerd die meer dan 7.000 mensen voorzien van zuiver drinkwater;
  • 2 medische centra opgericht in een gebied waar ca. 10.000 mensen wonen;
  • 4 scholen gebouwd die door ca. 5.600 leerlingen worden bezocht.

De filmacteur Karlheinz Böhm stichtte de organisatie in Duitsland in 1981. Het startkapitaal bedroeg 1,2 miljoen DM, afkomstig uit de legendarische weddenschap in het tv-programma “Wetten, dass…?” van mei 1981. Karlheinz Böhm overleed in 2014, maar zijn levenswerk wordt voortgezet – ook in België.

 

Steun ons nu!

 

BE59 7317 6543 2126

 

Menschen für Menschen – Belgien is sinds 2004 als organisatie van algemeen nut erkend en daardoor gemachtigd om fiscale attesten uit te reiken.

 


Ons werk in Ethiopië

Menschen für Menschen – Belgien betrekt de bevolking actief bij de projectwerkzaamheden. Op die manier nemen de mensen de ontwikkeling van hun regio stap voor stap in eigen handen – tot Menschen für Menschen – Belgien zich kan terugtrekken en het project zelfstandigheid heeft verworven.

 

Op lange termijn baseert Menschen für Menschen – Belgien de hulp voor zelfontwikkeling op drie steunpijlers:

  • bevoorrading van drinkbaar water;
  • gezondheidszorg;
  • scholing en vorming.

Bovendien boden we meermaals acute noodhulp, o.a. in perioden van hongersnood.

 

Onze opzet: duurzame ontwikkeling

Alle maatregelen die we nemen, worden geschraagd door de basisidee dat ze financieel solide en duurzaam moeten zijn, zodat de effecten er na onze terugtrekking van voortduren. Daarom betrekken we de bevolking reeds vanaf de beginfase bij onze projecten en hechten we veel belang aan deelname en overleg op ooghoogte. Infrastructuurwerken laten we na hun voltooiing over aan de lokale gemeenten, zodat afhankelijkheid van externe instanties wordt vermeden.


Projecten

Wat konden we al realiseren?

Met de gelden die in België werden ingezameld, konden we :

  • 35 met de hand bediende waterpompen en bronnen installeren die meer dan 7.000 mensen voorzien van zuiver drinkwater;
  • 2 medische centra oprichten in een gebied waar ca. 10.000 mensen wonen;
  • 4 scholen bouwen die door ca. 5.600 leerlingen worden bezocht.

Zuiver drinkwater – van (over)levensbelang

In het Ethiopische bergland ten noorden van de hoofdstad Addis Abeba staan op vele plaatsen waterpompen en bronnen die door Menschen für Menschen – Belgien werden gefinancierd. In Ethiopië lijden en sterven veel mensen aan ziekten die met relatief eenvoudige behandelingen zouden voorkomen of genezen kunnen worden. Daartoe behoren zuiver drinkwater en een betere hygiëne.

 

Het is bovendien belangrijk dat zuiver water in de onmiddellijke nabijheid van de dorpen ter beschikking staat. Het aanbrengen van water is in Ethiopië de taak van vrouwen en meisjes. Als de weg naar het water kort is, komt er tijd vrij die de vrouwen kunnen benutten om beter op de kinderen te passen. Meisjes krijgen daardoor de mogelijkheid naar school te gaan.

Medische centra bieden behandeling, preventie en voorlichting

Menschen für Menschen – Belgien bouwde een medisch centrum in Kerkere en in Alabo Bibaro. Beide centra bedienen een gebied met meer dan 10.000 inwoners. Er worden gewone ziektegevallen en kwetsuren behandeld die in Ethiopië nochtans dodelijk kunnen aflopen. De centra organiseren ook preventief onderzoek bij zwangerschap, opvolging van zuigelingen, inentingsacties, informatie en voorlichting in verband met hygiëne, aids, gezinsplanning en EHBO. Er worden ook oogoperaties uitgevoerd bij patiënten die aan actief trachoom lijden en daardoor blind dreigen te worden.

Geen vooruitgang zonder onderwijs

In de landelijke gebieden zijn er maar weinig scholen en die bevinden zich doorgaans in heel slechte toestand. Menschen für Menschen – Belgien bekostigde tot dusver de bouw van vier scholen voor in totaal 5.600 leerlingen. De gebouwen staan op massieve betonnen funderingen en werden met stevig bouwmateriaal opgetrokken. De volgende vier of vijf decennia zullen ze dus geen grote onderhoudswerken nodig hebben.

 

De basisschool in Dogollo wordt sedert 2008 al door meer dan 1.000 kinderen bezocht. Sedert 2012 kregen in Ketary al meer dan 1.500 scholieren tot 18 jaar onderricht. In 2013 begonnen we de bouwwerken van een school in Tulu Sertu. 1.400 leerlingen van 6 tot 18 jaar genieten hier nu onderwijs in menswaardige omstandigheden. Het vierde schoolproject is de “Majete Higher Primary School” in Legehida. Meer dan 1.400 leerlingen lopen hier school sinds 2017.

 

In deze vier scholen van Menschen für Menschen – Belgien volgen ook volwassenen avondcursussen.


Helpen

Meedoen!

U wilt Menschen für Menschen – Belgien in België met uw persoonlijke inzet ondersteunen? Ieder die een beetje tijd en motivatie meebrengt, is bij ons hartelijk welkom. Maak u gewoon kenbaar bij ons via e-mail of telefoon. 

Nu een gift schenken

We rekenen op uw steun. Wees er zeker van dat elke euro zinvol wordt besteed.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.  

 

 Uw gift

Uw fiscaal voordeel

Wat u echt betaalt

 

40 EUR

 

16 EUR

 

24 EUR

 

100 EUR

 

40 EUR

 

60 EUR

 

250 EUR

 

100 EUR

 

150 EUR

Schenken via domiciliëring

Sluit met uw bank een doorlopende betalingsopdracht af voor een maandelijks bedrag ten gunste van Menschen für Menschen – Belgien. Een bedrag van enkele euro’s per maand kan in Ethiopië veel ten goede keren.  Als uw gift binnen een kalenderjaar meer dan 40 euro bedraagt, kunt u dat bedrag laten meetellen voor uw belastingvermindering.

Donateur worden

Donateurs ondersteunen het beheer van de v.z.w. door 50 euro per jaar over te schrijven. Doordat dit bedrag niet als gift maar als lidgeld wordt aangezien, kan het niet in aanmerking komen voor een belastingvermindering.